Podmínky použití

SOUHLAS S PODMÍNKAMI

Před použitím savett.cc si pečlivě přečtěte tyto podmínky použití. Tento dokument uvádí smluvní podmínky („Podmínky“), na základě kterých vám savett.cc („my“ nebo „nás“) bude poskytovat služby na svých webových stránkách, včetně, bez omezení, výše uvedených webových stránek (souhrnně „Webové stránky "). Tyto podmínky představují smluvní ujednání mezi vámi a námi. Návštěvou, přístupem, používáním a/nebo připojením (společně „používáním“) webových stránek vyjadřujete své porozumění a souhlas s těmito Podmínkami. V tomto dokumentu se výrazy „vy“ nebo „váš“ vztahují na vás, jakýkoli subjekt, který zastupujete, vaše nebo jeho zástupce, nástupce, nabyvatele a přidružené společnosti a jakékoli vaše nebo jejich zařízení. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, POTOM JE VÁM VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT STRÁNKY A MUSÍTE STRÁNKY PŘESTAT POUŽÍVAT.

Informace uvedené na Stránce nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás podléhalo jakémukoli požadavku na registraci v takové jurisdikci nebo zemi. . V souladu s tím osoby, které se rozhodnou přistupovat na stránky z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém jsou místní zákony použitelné.

POUŽÍVEJTE LICENCE

Je uděleno povolení dočasně stáhnout jednu kopii materiálů z webu savett.cc pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence souhlasíte, že nebudete:

  • Systematicky získávat data nebo jiný obsah ze stránek za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez našeho písemného povolení.
  • Znevažovat, pošpiňovat nebo jinak poškozovat podle našeho názoru nás a/nebo stránky.
  • Použít jakékoli informace získané ze stránek k obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby.
  • Zapojte se do neoprávněného rámování nebo odkazování na stránky.
  • Zasahovat, narušovat nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž na Stránkách nebo sítích či službách připojených k Stránkám.
  • Zkopírujte nebo přizpůsobte software stránek, včetně, ale bez omezení na Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiný kód.
  • Dešifrujte, dekompilujte, rozeberte nebo zpětně analyzujte jakýkoli software, který tvoří nebo jakýmkoli způsobem tvoří část webu.
  • Používejte stránky jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo jinak používat stránky a/nebo obsah pro jakékoli úsilí generující příjmy nebo komerční podnikání.
DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

Tyto Podmínky používání zůstávají v plné platnosti a účinnosti, dokud tuto stránku používáte. BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, VYHRAZUJEME SI PRÁVO DLE SVÉHO UVÁŽENÍ A BEZ OZNÁMENÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ NĚKTERÝCH IP ADRES), JAKÉKOLIV OSOBE BEZ DŮVODU, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO SMLOUVY OBSAŽENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ NEBO JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA NEBO PŘEDPISU. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA STRÁNKÁCH NEBO VYMAZAT JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE ZVEŘELI, KDYKOLI, BEZ VAROVÁNÍ, PODLE NAŠEHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ.

INZERCI

Umožňujeme inzerentům zobrazovat své reklamy a další informace v určitých oblastech Stránek, jako jsou reklamy na bočním panelu nebo bannerové reklamy. Pokud jste inzerentem, přebíráte plnou odpovědnost za jakoukoli reklamu, kterou umístíte na Stránku, a za jakékoli služby poskytované na Stránce nebo za produkty prodávané prostřednictvím těchto reklam. Dále jako inzerent zaručujete a prohlašujete, že vlastníte všechna práva a oprávnění k umístění reklamy na Stránku, včetně, ale nejen, práv duševního vlastnictví, práv na publicitu a smluvních práv. Jednoduše poskytujeme prostor pro umístění takové reklamy a nemáme žádný jiný vztah s inzerenty.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK JAK JSOU A JAK JSOU DOSTUPNÉ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A NAŠICH SLUŽEB BUDE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, V SOUVISLOSTI S STRÁNKAMI A VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM JEJICH POUŽÍVÁNÍ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI FR. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNKY NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK ODKAZOVANÝCH NA STRÁNKU A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, ZÁVADY, VAŠE ZÁVAZKY 2) OSOBNÍ ÚRAZ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NA STRÁNKY A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVERŮ A/NEBO JAKÉKOLIV OSOBNÍ INFORMACE A/NEBO VŠECHNY OSOBNÍ INFORMACE TAM ULOŽENÉ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA STRÁNKU NEBO ZE STRÁNKY, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY NA STRÁNKU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY A JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, 6) JAKÉKOLI CHYBY ČI NEDOSTATKY V JAKÉKOLI OBSAHU A MATERIÁLŮCH NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENÁŠENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. Nezaručujeme, neschvalujeme, nezaručujeme, ani nepřebíráme odpovědnost za jakýkoli produkt nebo službu inzerovanou nebo nabízenou třetí stranou prostřednictvím webu, na jakýkoli web s hypertextovým propojením nebo jakýmkoli webem nebo mobilním aplikací uvedeným v jakémkoli banneru nebo jiné reklamě, a nebudeme to ne BÝT STRANY NEBO JAKÝKOLI ODPOVĚDNÝ ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A JAKÝKOLI TŘETÍ STRANA POSKYTOVATELŮ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. JAKO PŘI ZAKOUPENÍ PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIUM NEBO V JAKÉKOLI PROSTŘEDÍ, MĚLI BYSTE POUŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ÚSUDEK A POUŽÍVEJTE OPATRNOST, KDE JE TO VHODNÉ.

Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MY ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍM STRANÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO REKRESIVNÍ ŠKODY, VČETNĚ VRÁTANÝCH ŠKOD LOSTLOSS. NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, I KDYŽ NÁM BYLI UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

ODŠKODNĚNÍ A PROPUŠTĚNÍ

Tímto souhlasíte s tím, že nás odškodníte a ochráníte nás před veškerými škodami a nároky a výdaji třetích stran, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývajících z vašeho používání webových stránek a/nebo z vašeho porušení těchto podmínek.

V případě, že budete mít spor s jedním nebo více dalšími uživateli nebo jakýmikoli třetími stranami, tímto nás, naše úředníky, zaměstnance, zástupce a právní nástupce osvobozujete od nároků, požadavků a škod (skutečných i následných) všeho druhu. nebo přírody, známé i neznámé, podezřelé i netušené, zveřejněné i nezveřejněné, vyplývající z takových sporů a/nebo webové stránky nebo s nimi jakkoli související.