Podmienky používania

Dohoda o podmienkach

Pred použitím Savett.cc si pozorne prečítajte tieto podmienky používania.V tomto dokumente sa uvádza podmienky („Podmienky“), na ktorých vám Savett.cc („my“ alebo „nás“) vám poskytuje službu na svojich webových stránkach vrátane, bez obmedzenia vyššie uvedených webových stránok (súhrnne „webová stránka“").Tieto podmienky predstavujú zmluvnú dohodu medzi vami a nami.Navštívením, prístupom, použitím a/alebo pripájaním (spoločne „používania“) webovej stránky vyjadrujete svoje porozumenie a akceptovanie týchto podmienok.Ako sa používa v tomto dokumente, výrazy „vy“ alebo „vaše“ sa týkajú vás, akúkoľvek entitu, ktorú zastupujete, vaši alebo jeho zástupcovia, nástupcovia, prideľujú a pridružené spoločnosti a ktorékoľvek z vašich alebo ich zariadení.Ak nesúhlasíte so všetkými týmito podmienkami používania, potom ste výslovne zakázaní používať túto stránku a musíte prestať používať webovú stránku.

Informácie poskytnuté na tejto stránke nie sú určené na distribúciu alebo používanie žiadnej osoby alebo subjektu v žiadnej jurisdikcii alebo krajine, kde by takéto rozdelenie alebo použitie bolo v rozpore so zákonom alebo nariadením alebo ktoré by nás podliehali akejkoľvek požiadavke na registráciu v rámci takejto jurisdikcie alebo krajiny.V súlade s tým sa osoby, ktoré sa rozhodnú získať prístup na stránku z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú zodpovedné výlučne za dodržiavanie miestnych zákonov, ak sa uplatňujú miestne zákony.

Licencia

Povolenie sa udeľuje na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov na webovej stránke Savett.cc na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie.Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníctva a na základe tejto licencie súhlasíte s tým, že nie:

  • Systematicky načítať údaje alebo iný obsah zo stránky na vytvorenie alebo kompilovanie priamo alebo nepriamo, zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez písomného súhlasu od nás.
  • Podľa nášho názoru zneužívanie, poškodenie alebo inak ublížiť, my a/alebo stránky.
  • Používajte akékoľvek informácie získané z webu, aby ste obťažovali, zneužívali alebo poškodili inú osobu.
  • Zapojte sa do neoprávneného rámovania alebo prepojenia na stránku.
  • Zaisťujte, narušujte alebo vytvorte neprimerané bremeno na webe alebo siete alebo službách pripojených k tejto stránke.
  • Skopírujte alebo prispôsobte softvér stránok vrátane, ale nielen, Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iného kódu.
  • Dešifrovať, dekompilovať, rozobrať alebo reverzný inžinier, ktorý obsahuje softvér, ktorý obsahuje alebo akýmkoľvek spôsobom tvoria časť stránky.
  • Používajte stránku ako súčasť akéhokoľvek úsilia na súťaženie s nami alebo inak používať stránku a/alebo obsah na akékoľvek úsilie o generovanie príjmov alebo komerčný podnik.
Termín a ukončenie

Tieto podmienky používania musia zostať v plnej sile a účinnosti počas používania stránky.Bez obmedzenia akéhokoľvek iného ustanovenia týchto podmienok používania si vyhradzujeme právo, podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, zamietnuť prístup k stránke a používaní (vrátane blokovania určitých IP adries), akejkoľvek osobe z akéhokoľvek dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu alebo.Bez dôvodu, a to bez obmedzenia porušenia akejkoľvek zastúpenia, záruky alebo zmluvy obsiahnutej v týchto podmienkach používania alebo akéhokoľvek platného zákona alebo nariadenia.Môžeme ukončiť vaše použitie alebo účasť na webe alebo odstrániť akýkoľvek obsah alebo informácie, ktoré ste uverejnili kedykoľvek, bez varovania, podľa nášho výhradného uváženia.

Inzerenti

Umožňujeme inzerentom zobrazovať svoje reklamy a ďalšie informácie v určitých oblastiach webu, ako sú reklamy na bočné panely alebo bannerové reklamy.Ak ste inzerentom, prevezmete plnú zodpovednosť za akékoľvek reklamy, ktoré umiestnite na web a akékoľvek služby poskytované na webe alebo produktoch predávaných prostredníctvom týchto reklám.Ďalej, ako inzerent si zaručujete a predstavujete, že vlastníte všetky práva a oprávnenie umiestniť reklamy na stránku, vrátane, ale nielen, práv duševného vlastníctva, reklamných práv a zmluvných práv.Jednoducho poskytujeme priestor na umiestnenie takýchto reklám a nemáme žiadny iný vzťah s inzerentmi.

Zrieknutie sa

Stránka je poskytovaná na základe a je dostupná. Súhlasíte s tým, že vaše používanie stránky a naše služby bude na vašom výhradnom riziku. V úplnom rozsahu, ktorý povoľuje zákon, zriekame sa všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, v súvislosti s webom a vašim používaním, vrátane, bez obmedzenia, implikovaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušovania. Nerobíme žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti alebo úplnosti obsahu stránky alebo obsahu akýchkoľvek webových stránok prepojených na stránkach a nebudeme prevziať žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za žiadne (1) chyby, chyby alebo nepresnosti obsahu a materiálov (( 2) Zranenie na zdraví alebo škody na majetku, akéhokoľvek povahy, vyplývajúce z vášho prístupu a používania stránky, (3) akýkoľvek neoprávnený prístup k našim bezpečným serverom a/alebo všetkým osobným informáciám a/alebo finančným informáciám Uložené v nej, (4) akékoľvek prerušenie alebo zastavenie prenosu na stránku alebo z miesta, (5) akékoľvek chyby, vírusy, trójske kone alebo podobne, ktoré môžu byť prenášané na alebo cez stránku ktorejkoľvek tretej strany a/alebo ( 6) Akékoľvek chyby alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu a materiáloch alebo za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku použitia akéhokoľvek obsahu zverejneného, ​​prenosného alebo inak sprístupneného prostredníctvom stránky. Nezaručujeme, neschvaľujeme, nezaručujeme ani nepreberáme zodpovednosť za akýkoľvek produkt alebo službu inzerovanú alebo ponúkané treťou stranou prostredníctvom tejto stránky, akýchkoľvek hypertextových odkazov alebo akejkoľvek webovej stránky alebo mobilnej aplikácie uvedenej v akejkoľvek banneri alebo inej reklame a my nebudeme Buďte stranou alebo akýmkoľvek spôsobom zodpovední za monitorovanie akejkoľvek transakcie medzi vami a akýmkoľvek poskytovateľom produktov alebo služieb tretích strán. Rovnako ako pri nákupe produktu alebo služby prostredníctvom akéhokoľvek média alebo v akomkoľvek prostredí by ste mali podľa potreby využiť svoj najlepší úsudok a postupovať opatrnosť.

Obmedzenie zodpovednosti

V žiadnom prípade nebudeme alebo naši riaditelia, zamestnanci alebo agenti zodpovedať vám alebo žiadnej tretej strane za priame, nepriame, následné, exemplárne, náhodné, špeciálne alebo represívne škody vrátane strateného zisku, stratených príjmov, straty údajov,Alebo iné škody, ktoré vznikajú pri používaní stránky, aj keď sme boli informovaní o možnosti takejto škody.

Odškodnenie a uvoľnenie

Týmto súhlasíte s tým, že nás odškodníte a držíte nás neškodných od akýchkoľvek škôd a nárokov a výdavkov tretích strán vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vyplývajú z vášho používania webovej stránky a/alebo z porušenia týchto podmienok.

V prípade, že máte spor s jedným z ďalších používateľov alebo s akýmikoľvek tretími stranami, prepustíte nás, naši dôstojníci, zamestnanci, agenti a nástupcovia vpred z nárokov, požiadaviek a náhradalebo príroda, známa a neznáma, podozrivá a neočakávaná, zverejnená a nezverejnená, vznikajúca z alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacim s takýmto sporom a/alebo webovým stránkam.